AminetAminet
Search:
84563 packages online
About
Recent
Browse
Search
Upload
Setup
Services

text/bfont/CzcionkiISO.lha

Mirror:Random
Showing:ppc-morphosgeneric
No screenshot available
Short:ISO-8859-2 (PL) fonts for INet usage
Author:konrad at inet.com.pl (Konrad Dubiel)
Uploader:carlos inet com pl
Type:text/font
Architecture:generic
Www:http://wfmh.man.szczecin.pl
Date:1997-08-24
Download:http://aminet.net/text/bfont/CzcionkiISO.lha - View contents
Readme:http://aminet.net/text/bfont/CzcionkiISO.readme
Downloads:5058

                CO TO JEST ?
               --------------

  Archiwum "CzcionkiISO.lha" zawiera zestaw czterech krojów polskich
czcionek bitmapowych w standardzie kodowania ISO-8859-2 (ISO Latin 2).
Moûe byê ono rozpowszechniane bez ûadnych ograniczeï, pod warunkiem, ûe
archiwum pozostanie w niezmienionej postaci.
Autor nie ponosi ûadnej odpowiedzialnoôci za ewentualne szkody wynikîe z
nieumiejëtnego stosowania czcionek.

  Czcionki przeznaczone sâ do wykorzystania w przeglâdarce WWW, dziëki
czemu moûliwe jest oglâdanie polskich stron WWW z "ogonkami". Poza polskimi
literami w standardzie ISO-8859-2 czcionki zawierajâ takûe litery w
standardzie AmigaPL, wiëc mogâ byê wykorzystane takûe do przeglâdania stron
zapisanych w AmigaPL. Z powodu kolizji kodów liter "ê" i "ë" na stronach w
standardzie AmigaPL "ê" bëdzie wyôwietlane jako "ë". Nie powinno to jednak
stanowiê wiëkszego problemu, gdyû polskie litery na stronach WWW powinny
byê zawsze kodowane zgodnie ze standardem ISO.

	Aby uûywaê polskich znaków np. przy edycji wîasnych stron WWW, niezbëdna
jest odpowiednia mapa klawiatury. Polecamy archiwum "KlawiaturaISO.lha"
znajdujâce sië na Aminecie w katalogu "util/misc", bâdú dostëpne na
serwerze
WFMH on-line http://wfmh.man.szczecin.pl

              ZAWARTOÔÊ ARCHIWUM
              --------------------

  Archiwum zawiera nastëpujâce wielkoôci czcionek (w nawiasie podano
odpowiadajâcâ im wielkoôci czcionkek bez polskich liter):

ISOCourierPL: 11 (11), 14 (13), 16 (15), 19 (18), 24 (24)
ISOHelveticaPL: 11 (9), 13 (11), 15 (13), 17 (15), 22 (18), 29 (24)
ISOTimesPL: 13 (11), 15 (13), 17 (15), 21 (18), 27 (24)
ISOTopazPL: 8 (8)


                INSTALACJA
                ------------

  Czcionki instaluje sië w systemie poprzez skopiowanie caîej zawartoôci
katalogu CzcionkiISO do systemowego katalogu FONTS:.
W celu wykorzystania czcionek w przeglâdarce IBrowse proponujë ustawiê
preferencje dla czcionek nastëpujâco:

  Nagîówki         Zwykîe           Róûne
H1: ISOHelveticaPL/29   7: ISOTimesPL/27   Nieprop.: ISOCourierPL/14
H2: ISOHelveticaPL/29   6: ISOTimesPL/27   Adres:  ISOCourierPL/14
H3: ISOHelveticaPL/22   5: ISOTimesPL/21   Zwykîa:  ISOCourierPL/14
H4: ISOHelveticaPL/17   4: ISOTimesPL/17
H5: ISOHelveticaPL/15   3: ISOTimesPL/15
H6: ISOHelveticaPL/13   2: ISOTimesPL/13
             1: ISOTimesPL/13


Contents of text/bfont/CzcionkiISO.lha
 PERMSSN  UID GID  PACKED  SIZE RATIO   CRC    STAMP     NAME
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ -------------
[generic]          73  1304  5.6% -lh5- eec0 Nov 8 1996 CzcionkiISO/ISOCourierPL.font
[generic]         1738  3372 51.5% -lh5- 6d07 Nov 8 1996 CzcionkiISO/ISOCourierPL/11
[generic]         2050  4088 50.1% -lh5- 448a Nov 8 1996 CzcionkiISO/ISOCourierPL/14
[generic]         2475  4964 49.9% -lh5- beb2 Nov 8 1996 CzcionkiISO/ISOCourierPL/16
[generic]         2923  6280 46.5% -lh5- d8bc Nov 8 1996 CzcionkiISO/ISOCourierPL/19
[generic]         3950  9284 42.5% -lh5- 7c1b Nov 8 1996 CzcionkiISO/ISOCourierPL/24
[generic]          78  1564  5.0% -lh5- 3341 Nov 8 1996 CzcionkiISO/ISOHelveticaPL.font
[generic]         1574  3196 49.2% -lh5- fd2d Nov 8 1996 CzcionkiISO/ISOHelveticaPL/11
[generic]         1922  3756 51.2% -lh5- 71eb Nov 8 1996 CzcionkiISO/ISOHelveticaPL/13
[generic]         2144  4296 49.9% -lh5- 882f Nov 8 1996 CzcionkiISO/ISOHelveticaPL/15
[generic]         2500  5080 49.2% -lh5- 37ae Nov 8 1996 CzcionkiISO/ISOHelveticaPL/17
[generic]         3370  7400 45.5% -lh5- 4a23 Nov 8 1996 CzcionkiISO/ISOHelveticaPL/22
[generic]         4688  11440 41.0% -lh5- e9d9 Nov 8 1996 CzcionkiISO/ISOHelveticaPL/29
[generic]         1500  2888 51.9% -lh5- 8b85 Nov 8 1996 CzcionkiISO/ISOTopazPL/8
[generic]         551  1188 46.4% -lh5- 1864 Nov 8 1996 CzcionkiISO.info
[generic]         533  1432 37.2% -lh5- f8d0 Nov 8 1996 CzcionkiISO.readme.info
[generic]          69  1304  5.3% -lh5- 8848 Nov 8 1996 CzcionkiISO/ISOTimesPL.font
[generic]         1882  3728 50.5% -lh5- 5882 Nov 8 1996 CzcionkiISO/ISOTimesPL/13
[generic]         2255  4448 50.7% -lh5- 9aa0 Nov 8 1996 CzcionkiISO/ISOTimesPL/15
[generic]         2596  5148 50.4% -lh5- 6d03 Nov 8 1996 CzcionkiISO/ISOTimesPL/17
[generic]         3414  7068 48.3% -lh5- b673 Nov 8 1996 CzcionkiISO/ISOTimesPL/21
[generic]         4558  10736 42.5% -lh5- 69e1 Nov 8 1996 CzcionkiISO/ISOTimesPL/27
[generic]          35   264 13.3% -lh5- 35bc Nov 8 1996 CzcionkiISO/ISOTopazPL.font
[generic]         1228  2676 45.9% -lh5- eef6 Aug 23 1997 CzcionkiISO.readme
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ -------------
 Total    24 files  48106 106904 45.0%      Aug 24 1997

Aminet © 1992-2024 Urban Müller and the Aminet team. Aminet contact address: <aminetaminet net>