AminetAminet
Search:
84563 packages online
About
Recent
Browse
Search
Upload
Setup
Services

text/bfont/BTopaz.lha

Mirror:Random
Showing:ppc-morphosgeneric
No screenshot available
Short:Bulgarian Cyrillic Topaz font + Keymap (v1.3)
Author:drHirudo at Amigascne.org (Ventzislav Tzvetkov)
Uploader:drHirudo Amigascne org (Ventzislav Tzvetkov)
Type:text/bfont
Version:1.3
Architecture:generic
Date:2003-10-02
Download:http://aminet.net/text/bfont/BTopaz.lha - View contents
Readme:http://aminet.net/text/bfont/BTopaz.readme
Downloads:5205

----------------------------------------------------------------------------

English:

 This font is usefull for reading and printing Bulgarian texts  originally
 typed on PC machine.The Cyrillic charcodes are assigned to the BDS standart
 codes. The keymap is made for standart BDS/QWERTY typing. 
 To install just copy the contents of /Fonts in yours SYS:Fonts/ directory
 and the keymap file "Bulgarian" in your SYS:Devs/Keymaps/ directory.
 Or alternatively, you can do both of the above steps, with Double-Clicking
 on "Install Btopaz". After this you will have Cyrillic font and keymap.
 Select Btopaz font for System Default Font with SYS:Prefs/Font , then you
 will be able to read the Bularian text below. That's it.

 New in version 1.3:
 Fixed the keymap file and the picture.
 Added flags.

 New in version 1.2:
 Added sizes 24 and 30.
 Fixed some more chars to look better.
 Added simple Install script.
 Added Keyboard map picture.
 Added two example programs.
 Added AWeb3 browser prefs file.
 Fixed some icons and other misc enchantments.

 New in version 1.1:
 Added sizes 6,10,11,12,14,16 and 18.
 Fixed some chars to look better.


Áúëãàðñêè:

 Òîçè øðèôò å ïîëåçåí çà ïîëçâàíå  íà 
áúëãàðñêè òåêñòîâå ïèñàíè íà PC
 êîìïþòúð. Ñúùî òàêà ìîæåòå äà ãî
èçïîëçâàòå, êîãàòî ïîñåùàâàòå ñàéòîâå êàòî
 dir.bg íàïðèìåð.Êèðèëèöàòà å ïîäðåäåíà òàêà
÷å äà ñúâïàäà ñ ÁÄÑ òåêñòîâåòå.
 Àêî íà íÿêîé òåêñòîâ ôàéë øðèôòà å ïîäðåäåí
ïî äðóã íà÷èí, ïðåïîðú÷âàì äà
 ñå èçïîëçâàò ðóñêè øðèôòîâå (Íÿêîé pc-òà ñà ñ
èíñòàëèðàí ÃÎÑÒ).
 Èíñòàëàöèÿ: Êîïèðàéòå öÿëîòî ñúäúðæàíèå
íà äèðåêòîðèÿòà /Fonts âúâ âàøàòà
 SYS:Fonts/ äèðåêòîðèÿ. Çà êëàâèàòóðàòà - 
êîïèðàéòå ôàéëà "Bulgarian" â
 äèðåêòîðèÿ SYS:Devs/Keymaps/ .
 Çà äâåòå ãîðíè ñòúïêè, ìîæåòå ïðîñòî äà
íaòèñíåòå äâa ïúòè, áúðço, âúðõó
 èêoíaòa "Install Btopaz".
 Ñëåä êàòî âñè÷êî å èíñòàëèðàíî, çà äà ñå 
èçáåðå êëàâèàòóðàòà çà ðàáîòà,
 òðÿáâà äà ñå ïóñíå ïðîãðàìàòà Input, êîÿòî å
â SYS:Prefs/ è äà ñå èçáåðå
 áúëãàðñêàòà êëàâèàòóðà - "Bulgarian". Çà äà
ïèøåòå ñ ëàòèíñêè áóêâè ïðîñòî
 íàòèñíåòå Alt è æåëàíàòà áóêâà. Àêî íå âè
õàðåñâà ìoÿòa êëaâèaòóða, ìoæåòå
 äa ñè íàïðàâèòå âàøà ïî ñîáñòâåí âêóñ -
ëåñíî å. Workbench øðèôòîâåòå ñå
 èçáèðàò ñ ïðîãðàìàòà Font, êîÿòî ñúùî å â
Sys:Prefs/ . Çà ïî-áúðçî, ìîæåòå
 äà íàòèñíåòå Ëåâèÿ Amiga êëàâèø è äîêàòî ãî
äúðæèòå, äà íàòèñíåòå E (èëè äà
 èçáåðåòå Execute Command îò Workbench ìåíþòî) è ñëåä
òîâà äà íàïèøåòå Font
 èëè ñúîòâåòíî Input. Èçáåðåòå BTopaz çà System Default
Font. Àêî ïîëçâàòå
 AmigaShell èëè CLI (Command Line Interface), èçáåðåòå øðèôòà
ñúñ  ñëåäíàòà
 êîìàíäà: SetFont Btopaz 8 . Ìîæåòå âìåñòî 8 äà
íàïèøåòå äðóã ðàçìåð,  êàòî
 íàðèìåð 6,9,10,11,12,14,16,18,24 èëè 30. Èëè êîÿòî è äà
å äðóãà öèôðà, íî
 ñëåä ÷èñëîòî, òðÿáâà äà íàïèøåòå SCALE.
Íàïðèìåð: SetFont BTopaz 40 SCALE .
 Ïðè ïðîáëåìè ñ îòêðèâàíåòî íà íÿêîÿ áóêâà
îò àçáóêàòà, ìîæåòå äà íàòèñíåòå
 äâà ïúòè, áúðçî, âúðõó èêîíàòà Keyboard, ñëåä
êîåòî ùå ñå ïîÿâè ñõåìàòè÷åí
 îáðàç íà êëàâèàòóðàòà è áóêâèòå, êîèòî
ìîãàò äà ñå èçïèøàò.
 Çà ïîëçâàíå íà øðèôòà ñ AWeb èçáåðåòå
Browser settings îò Settings ìåíþòî,
 íà AWeb,ñëåä òîâà íàòèñíåòå 2 è èçáåðåòå BTopaz
font è ñúîòâåòíèòå ðàçìåðè,
 ïî âàøå îñìîòðåíèå, ñïîðåä ãðàôè÷íèòå
ðåæèìè, êîèòî ïîçâàòå. Çà èíñòàëèðàíå
 íà âêþ÷åíèÿ â òîçè àðõèâ
browser êîíôèãóðàöèîíåí ôàéë çà Aweb3 òðÿáâà äà
ñå
 íàïèøå ñëåäíàòà êîìàíäà (Îò CLI, AmigaShell èëè
Execute command...):
 copy browser ENVARC:AWeb3/ Èëè ìîæåòå ïðîñòî äà
îòâîðèòå browser ôàéëà ÷ðåç
 Îpen îò AWeb browser settings - Project ìåíþ.

 Íîâî âúâ âåðñèÿ 1.3:
 Ïîïðàâåí êëàâèàòóðíèÿ ôàéë è ðèñóíêàòà ìó.
 Äîáàâåíè çíàìåíà.

 Íîâî âúâ âåðñèÿ 1.2:
 Äîáàâåíè øðèôòîâå ñ ðàçìåð 24 è 30.
 Ïîïðàâåíè îùå íÿêîè áóêâè, äà èçãëåæäàò
ïî-äîáðå.
 Ïðèáàâåí îáèêíîâåí èíñòàëàöèîíåí ñêðèïò.
 Ïðèáàâåíà ðèñóíêà íà êëàâèàòóðàòà.
 Ïðèáàâåíè äâå ïðèìåðíè ïðîãðàìè.
 Ïðèáàâåí browser êîíôèãóðàöèîíåí ôàéë çà AWeb3.
 Ïîïðàâåíè íÿêîè èêîíè è äðóãè îáùè
ïîäîáðåíèÿ.

 Íîâî âúâ âåðñèÿ 1.1:
 Äîáàâåíè øðèôòîâå ñ ðàçìåð 6,10,11,12,14,16 è 18.
 Ïîïðàâåíè íÿêîè áóêâè, äà èçãëåæäàò
ïî-äîáðå.
 
Òîâà å âñè÷êî, ïðèÿòåëè.
That's all, folks.

 Signed drHirudo/Void                      29-09-2003
----------------------------------------------------------------------------


Contents of text/bfont/BTopaz.lha
 PERMSSN  UID GID  PACKED  SIZE RATIO   CRC    STAMP     NAME
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ -------------
[generic]         725  1742 41.6% -lh5- 653b Sep 19 2001 BTopaz/browser
[generic]         2193  4506 48.7% -lh5- bbe7 Sep 28 2003 BTopaz/BTopaz.readme
[generic]         758  1424 53.2% -lh5- a8cc May 11 2002 BTopaz/Bulgarian
[generic]         354   608 58.2% -lh5- 1ad1 Sep 28 2003 BTopaz/Bulgarian.flag
[generic]         248   514 48.2% -lh5- ebc5 Sep 28 2003 BTopaz/Bulgarian.flag2
[generic]         4913  8192 60.0% -lh5- 30f1 Sep 19 2001 BTopaz/Galactica.exe
[generic]         219   382 57.3% -lh5- 0534 Sep 28 2003 BTopaz/Install Btopaz
[generic]         3292  20624 16.0% -lh5- 6a89 Sep 28 2003 BTopaz/Keyboard
[generic]         1194  2856 41.8% -lh5- 6078 Sep 19 2001 BTopaz/Primer02.c
[generic]         108   365 29.6% -lh5- ace6 Sep 28 2003 BTopaz/Primer02.c.info
[generic]         2119  3064 69.2% -lh5- 34f0 Sep 28 2003 BTopaz/Bulgarian.info
[generic]         271   628 43.2% -lh5- 84a4 Sep 28 2003 BTopaz/Fonts.info
[generic]         1428  1896 75.3% -lh5- 3f3b Sep 28 2003 BTopaz/Install Btopaz.info
[generic]         1018  1519 67.0% -lh5- bd69 Sep 28 2003 BTopaz/Keyboard.info
[generic]         4611  8008 57.6% -lh5- 6a75 Sep 19 2001 BTopaz/Primer01
[generic]         2384  6082 39.2% -lh5- 5499 Sep 19 2001 BTopaz/Primer01.c
[generic]         108   365 29.6% -lh5- c2cc Sep 28 2003 BTopaz/Primer01.c.info
[generic]         106   310 34.2% -lh5- 0679 Sep 28 2003 BTopaz/Primer01.info
[generic]         117   133 88.0% -lh5- 605e Sep 19 2001 BTopaz/Primer02
[generic]         185   352 52.6% -lh5- 7205 Sep 28 2003 BTopaz/Primer02.info
[generic]         3085  6778 45.5% -lh5- 6bbe Sep 28 2003 BTopaz/BTopaz.readme.info
[generic]         1783  3520 50.7% -lh5- 2bb0 Sep 17 2001 BTopaz/Fonts/BTopaz/10
[generic]         2739  6232 44.0% -lh5- fbfe Sep 17 2001 BTopaz/Fonts/BTopaz/16
[generic]         3271  7712 42.4% -lh5- a36d Sep 17 2001 BTopaz/Fonts/BTopaz/18
[generic]         3718  10868 34.2% -lh5- 9297 Sep 17 2001 BTopaz/Fonts/BTopaz/24
[generic]         5551  18068 30.7% -lh5- f0a8 Sep 17 2001 BTopaz/Fonts/BTopaz/30
[generic]         853  1632 52.3% -lh5- 8c7d Apr 8 2001 BTopaz/Fonts/BTopaz/6
[generic]         1315  2536 51.9% -lh5- 120d Sep 17 2001 BTopaz/Fonts/BTopaz/8
[generic]         1632  3096 52.7% -lh5- 2136 Sep 17 2001 BTopaz/Fonts/BTopaz/9
[generic]         274   628 43.6% -lh5- 5360 Sep 28 2003 BTopaz.info
[generic]          98  2864  3.4% -lh5- 6a2e Sep 17 2001 BTopaz/Fonts/BTopaz.font
[generic]         1845  3588 51.4% -lh5- 8c34 Sep 17 2001 BTopaz/Fonts/BTopaz/11
[generic]         1999  3912 51.1% -lh5- b7bf Sep 17 2001 BTopaz/Fonts/BTopaz/12
[generic]         2231  4676 47.7% -lh5- 1be6 Sep 17 2001 BTopaz/Fonts/BTopaz/14
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ -------------
 Total    34 files  56745 139680 40.6%      Oct 2 2003

Aminet © 1992-2024 Urban Müller and the Aminet team. Aminet contact address: <aminetaminet net>